Privacybeleid

Privacybeleid van www.herbertlambrecht.be

 

Neem contact op met Herbert Lambrecht om informatie te ontvangen over welke Persoonsgegevens, voor welke doelen en met welke partijen worden gedeeld.

 

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Soorten verzamelde Gegevens

Herbert Lambrecht verstrekt geen lijst van types persoonsgegevens die worden verzameld.

 

De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven.

Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Applicatie.

Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze Applicatie gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan deze Applicatie haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.

Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met Herbert Lambrecht.

Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Applicatie of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze Applicatie dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit documenten in het Cookiebeleid worden aangegeven.

 

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze Applicatie.

 

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

Herbert Lambrecht neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.

De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast Herbert Lambrecht kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze Applicatie (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door Herbert Lambrecht als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij Herbert Lambrecht worden aangevraagd.

 

Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van Herbert Lambrecht en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

 

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

 

Bewaartijd

Tenzij anders aangegeven in dit document, worden Persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en kunnen ze langer worden bewaard op grond van een toepasselijke wettelijke verplichting of op basis van toestemming van de Gebruiker.

 

Cookiebeleid

Deze Applicatie gebruikt Trackers. Meer informatie voor de Gebruikers is te vinden in het Cookiebeleid.

 

Verdere informatie voor gebruikers

Rechtsgrond voor verwerking

Herbert Lambrecht mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

 

Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven.

het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;

de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Herbert Lambrecht rust;

de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Herbert Lambrecht is opgedragen;

de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Herbert Lambrecht of van derden.

In ieder geval is Herbert Lambrecht graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

 

Nadere informatie over de retentietijd

Tenzij anders aangegeven in dit document, worden Persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en kunnen ze langer worden bewaard op grond van een toepasselijke wettelijke verplichting of op basis van toestemming van de Gebruiker.

 

Daarom geldt het volgende:

 

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen Herbert Lambrecht en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.

Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van Herbert Lambrecht zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die Herbert Lambrecht nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met Herbert Lambrecht.

Herbert Lambrecht kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan Herbert Lambrecht verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

 

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

 

Rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door Herbert Lambrecht worden verwerkt.

 

Voor zover wettelijk toegestaan, hebben Gebruikers in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 

Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.

Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming.

Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of Herbert Lambrecht de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.

Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.

De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal Herbert Lambrecht hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.

Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben het recht om Herbert Lambrecht hun Gegevens te laten wissen.

Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd.

Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar het buitenland, waaronder naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door Herbert Lambrecht zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

 

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan Herbert Lambrecht is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van Herbert Lambrecht, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

 

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen en kosteloos bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Indien de Gebruiker bezwaar maakt tegen het verwerken voor directmarketingdoeleinden, worden de Persoonsgegevens niet verder voor deze doeleinden verwerkt. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of Herbert Lambrecht Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden in de relevante artikelen van dit document.

 

Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan Herbert Lambrecht worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door Herbert Lambrecht zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld, waarbij de Gebruiker de wettelijk voorgeschreven informatie wordt verstrekt. Elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking wordt door Herbert Lambrecht meegedeeld aan elke eventuele ontvanger van deze Persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. Op verzoek van Gebruikers stelt Herbert Lambrecht Gebruikers op de hoogte van deze ontvangers.

 

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

Herbert Lambrecht kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Applicatie of de hieraan gerelateerde Diensten.

De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat Herbert Lambrecht genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

 

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan deze Applicatie op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

 

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Applicatie en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Applicatie registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

 

Niet in dit beleid opgenomen informatie

Ten allen tijde kan van Herbert Lambrecht meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

 

Wijzigingen van dit privacybeleid

Herbert Lambrecht behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Applicatie en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via contactgegevens die Herbert Lambrecht beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

 

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient Herbert Lambrecht opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Contacteer ons

Compare listings

Compare